Suldals sjeldne planter

Suldals sjeldne planterDe seneste årene har biologisk mangfold fått økt oppmerksomhet når det gjelder arealplanlegging. Grunnlaget for menneskelig aktivitet som for eksempel friluftsliv og landbruk er avhengig av det biologiske mangfoldet. Det biologiske mangfoldet endres av inngrep i leveområder.

Kartlegging av sjeldne planter
Et stort biologisk mangfold finnes i Suldal. Biologisk mangfold er variasjonen av livsformer, deres arvestoffer og det kompliserte samspillet de er en del av. Naturens variasjon kan måles på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystem.

I Suldal har vi lenge kjent til gode lokaliteter for biologisk mangfold. God skjøtsel og bevaring av leveområdene en viktig strategi for å kunne ta vare på de truede artene på best mulig måte. For eksempel har Stranddalen vært kjent som et svært rikt område for kalkkrevende og sjeldne planter. Disse områdene, sammen med nye registreringer blitt systematisert gjennom kartlegging av det biologiske mangfoldet.

Kartleggingsmetoden som er benyttet har Direktoratet for naturforvaltning (DN) utarbeidet. I denne er kartlegging av 56 økosystemer (naturtyper) prioritert. Områdene som er kartlagte i Suldal er oftest små arealer som er spesielt artsrike, har truede arter, har en spesiell funksjon eller er en uvanlig naturtype. Disse har gjerne en lokal verneverdi. Målet er ikke å frede disse ved lov, men at en gjennom bruk og arealplanlegging sikrer at slike nøkkelområder ikke blir ødelagt ved ulike tiltak og inngrep. Med andre ord faller dette vernet på at grunneier og kommune ikke tar avgjørelser som helt eller delvis ødelegger naturkvalitetene i et slikt område.

Det er registrert snaue 100 lokaliteter i Suldal. Arbeidet viser at vi har viktige nøkkelområder og at vi har flere truede arter.